9 Jun 2022

Jornada Completa INTEGRADORA SOCIAL : CENTRE DE RECUPERACIÓ INTEGRAL PER DONES I ELS SEUS FILLS/ES A MUTXAMEL (ALACANT)

Recursos Humanos FSC Alicante (Alacant), Comunidad Valenciana, España

Job Description

Definició del lloc : Atenció i suport psicosocial tant a les dones com als seus fills i filles menors . Acompanyar les dones en el procés de reparació dels diferents aspectes personals i vivencials que s’han vist malmesos a conseqüència de la violència viscuda. Suport a la formació i inserció laboral.

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Recolzament en les tasques quotidianes
 • Activitats de convivència que facilitin tant el desenvolupament personal com el social.
 • Suport en l’adquisició d’habilitats socials, culturals, d’aprenentatge de l’idioma i de coneixement del medi
 • Dinamització en la vida del centre
 • Suport en les gestions administratives i de la vida diària
 •  Realització d’activitats culturals i recreatives
 • Formació preventiva en els valors d’igualtat, dirigida al seu desenvolupament personal i a l’adquisició d’habilitats en la resolució no violenta de conflictes
 • Recolzament, control i seguiment de les dones i els seus menors
 • Intervenció en el procés d’inserció laboral
 • Suport a la formació d’inserció laboral
 • Acompanyament de les dones i els menors
 • Assistència i participació en les reunions d’equip
 • Participació en els espais de formació
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions .

 • Tècnica Superior en Integració Social
 • Experiència en l’atenció a dones en situació de violència d’almenys 1 any.
 • Formació en l’àmbit de les addiccions i de la salut mental
 • Es valorará que tingui l’especialització a nivell formatiu de  master i/o postgrau
 • Coneixement de la xarxa d’ atenció a les violències de gènere, les addiccions i salut mental
 • Coneixements en l’àmbit de gènere, violència masclista i polítiques d’igualtat.
 • Es valorarà experiència en l’àmbit de la inserció laboral
 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Coneixement dels recursos de la xarxa comunitària
 • Empatia i gestió de crisi
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Capacitat per prendre decisions ràpidament.
 • Capacitat per gestionar positivament situacions complexes
 • Alta orientació a resultats i bona gestió del temps
 • Responsabilitat
 • Capacitat de treball en equip i cooperació
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Tenir recursos personals i relacionals que facilitin la intervenció directa.
 • Capacitat per generar vincle.

Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes … ) :

 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access.)
 • Català: escrit i parlat.
 • Castellà: escrit i parlat
Interdependència : ( ” quins llocs depenen d’ell” i de ” quin lloc depèn ell ” )

 • L’educadora del Servei dependrà directament de la de la Directora del Servei.
Tipus de contracte : (si és substitució, data finalització contracte aprox . )

Segons conveni laboral valencià

Jornada laboral:

Jornada complerta

Horari/Torn:
Data d’incorporació :

inmediata

Retribució i altres compensacions :

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere (identitat, expressió de gènere), orientació afectiva-sexual, diversitat funcional i discriminació positiva cap a persones en risc d‘exclusió social.

 

TODOS LOS INTERESADOS PUEDEN ENVIAR SUS CURRICULUMS ACTUALIZADOS A : rrhh@fsyc.org

 

Job Categories: Integrador/a social. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job